Základní informace

Donát Trnavský, se sídlem Peškova 513, Ústí nad Labem, IČ: 08610789, živnost vedená pod č.j. ŽO/11/2020/Mon/3 na Magistrátu města Ústí nad Labem (dále jen „Donát Trnavský“) provozuje webové stránky „www.cleanhome-ul.cz“ (dále také „web“).  Donát Trnavský, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránila soukromí všech návštěvníků webových stránek a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy:

Zákazníkem se rozumí uživatel, který uskutečnil nákup (potvrzením objednávky odeslané z webu) u Donáta Trnavského.

Zpracování všech získaných osobních údajů uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.


Zpracování osobních údajů uživatelů

Donát Trnavský zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.


Plnění kupní smlouvy

Donát Trnavský zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z titulu záruky. Z tohoto důvodu vyžaduje Donát Trnavský v objednávkovém formuláři na webu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům Donáta Trnavského, a to především přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a případného doručení nakoupeného zboží.


Plnění právních povinností

Donát Trnavský zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na Donáta Trnavského vztahují. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, zpravidla státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů Donátu Trnavskému povinnost osobní údaje předat.


Oprávněné zájmy Donáta Trnavského

V zájmu zachování komfortu zákazníků Donáta Trnavského zpracovává osobní údaje také v zájmu zachování objednávek stávajících uživatelů, a tedy pro zefektivnění chodu webu, což je oprávněným zájmem Donáta Trnavského. Na základě tohoto důvodu jsou osobní údaje uživatelů zpracovávány pro účely vedení databáze klientů, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od odeslání objednávky uživatelů. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Osobní údaje zákazníků mohou být z tohoto důvodu využity i k zaslání příležitostné reklamy např. formou letáku či zobrazením reklamy.


Udělený souhlas

Na základě uděleného souhlasu zpracovává Donát Trnavský následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.


Cookies

Donát Trnavský zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Donáta Trnavského. Na základě tohoto důvodu zpracovává Donát Trnavský cookies, která jsou nezbytná pro fungování webové stránky. Jedná se o zpracování cookies pro analýzu návštevnosti webu.


Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. 731 759 919 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese  info@cleanhome-ul.cz. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na Donáta Trnavského na tel. č. 731 759 919 nebo e-mailové adrese info@cleanhome-ul.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.